Lippukunta

Meripartiolippukunta Niihaman Saukot ry on poikapartiolippukunta, joka perustettiin 23.1.1995. Lippukunnassa on jäseneniä n. 80. Lippukunnan taustayhteisönä toimii Tampereen Messukylän seurakunta. Lippukuntamme toimialueena on Linnainmaalta Vehmaisiin. Niihaman Saukot kuuluu Hämeen partiopiiriin ja Tampereen partiolaisiin. Lippukunta on myös mukana Tampereen partiolaisten vesitoiminnassa.

Messi

Kolmas kokoustamispaikkamme, toinen omamme, Messi, sijaitsee Vehmaisten seurakuntatalon alakerrassa. Messillä tarkoitetaan laivan henkilökunnalle tarkoitettua ruokailutilaa tai laivaväen yhteistä kokoontumitilaa. Osoite on Kauppilaisenkatu 26, 33730 Tampere. Aikaisempi kolomme sijaitsi Linnainmaalla liiketiloissa päiväkodin naapurissa ja oli nimeltään Keulapiikki. Nimi oli sopiva nimi koska kolo sijaitsi kulmaliikehuoneistossa.

Lippukunnan säännöt

1 § Nimi kotipaikka ja kieli
Meripartiolippukunta Niihaman Saukot, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, jonka kotipaikka on Tampere ja kielenä suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Lippukunnan tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä.
Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan
yhteiskunnassa.
Tarkoitustaan lippukunta pyrkii toteuttamaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat
uskonnollinen, kansainvälinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa.
Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelisluterilaisen
kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan mahdollisuus saada oman
tunnustuksensa mukaista kasvatusta.
Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 § Jäsenet
Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 7 vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain holhoojan suostumuksella. Lippukunnan varsinaisia eli A-jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Alle 15-vuotiaat ovat B-jäseniä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kaikki jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus. Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä sekä kunniajäsenillä on äänioikeus.

4 § Jäsenmaksut
A- ja B-jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Kannatusjäsenten liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen päättää syyskokous.

5 § Hallinto
Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan syyskokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota
kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, lisäksi vähintään kaksi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä.
Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnan varajohtajaksi, sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna.

6 § Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto
Lippukunnan taustayhteisönä on Messukylän seurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin,
tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii
toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2§:n puitteissa.
Lippukunnan vanhempainneuvosto, joka ei ole lippukunnan elin, muodostuu jäsenten vanhemmista ja
sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa.

7 § Lippukunnanjohtajan tehtävät
Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen muiden jäsenten kanssa
1) johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja
partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti
2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa
3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja muihin sidosryhmiin

8 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on
1) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen, lain sekä
partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden
hoidosta
2) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymis- ja erottamiskysymykset
3) huolehtia lippukunnan kokousten koolle kutsumisesta
4) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat
5) toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset
6) edustaa lippukuntaa

9 § Nimen merkitseminen
Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja tai varajohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen
määräämän toimihenkilön kanssa.

10 § Toiminta- ja tilikausi
Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

11 § Talous
Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille tammikuun 31. päivään mennessä. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle 15. päivään helmikuuta mennessä kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

12 § Lippukunnan varsinaiset kokoukset
Lippukunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Lippukunnan kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kevätkokouksen tehtävänä on 1) päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilipäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä. 2) valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin. 3) käsitellä muut mahdolliset asiat. Syyskokouksen tehtävänä on 1) vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle 2) valita lippukunnanjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi 3) vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi kalenterivuodeksi 4) vahvistaa hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi 5) vahvistaa seuraavan toimintakauden jäsenmaksut 6) Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa7) käsitellä muut mahdolliset asiat

13 § Ylimääräinen kokous
Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää
tai mikäli hallitus pitää sitä tarpeellisena.

14 § Kokouskutsut
Hallituksen on kutsuttava lippukunnan kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, asettamalla kutsu nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai sähköpostitse.

15 § Ohjesäännöt
Lippukunnanjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja lippukunnan toimihenkilöiden tehtävien
toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

16 § Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu
ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

17 § Lippukunnan purkaminen
Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on
mainittu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Lippukunnan
purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan purkamisesta
päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.